سلسله جلسات تفکر قرآنی در تاریخ بیستم آبان ماه 1399 شروع شد.